โปรแกรมรับ - ส่ง หนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ :

** ประชาสัมพันธ์ หนังสือเรื่องด่วน**
        
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและใช้จ่ายงบประมาณ
 ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2566

 
รายการรับเอกสารทั้งหมด
    ค้นหา : ช่วงเวลา วันที่ - เฉพาะที่ยังไม่ได้รับ
  ลำดับ เลขที่รับ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ สถานะ ชื่อหนังสือ ไฟล์  รับโดย ลงวันที่
 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว4535 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    30 ธ.ค. 64
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
10 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
11 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
12 
- องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้  อด72701ว 1120 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "ประจำเดือน ธันวาคม 2564    30 ธ.ค. 63
 
13 
- อำเภอหนองหาน  อด 0023.26/- ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว    5 ม.ค. 65
 
14 
- เทศบาลตำบลหนองไผ่  อด 75204/1019 ปกติ รายงานผลการตรวจสอบยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ    24 ธ.ค. 64
 
15 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว14 ปกติ การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564    5 ม.ค. 65
 
16 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว15 ปกติ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)    5 ม.ค. 65
 
17 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว01 ปกติ แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    5 ม.ค. 65
 
18 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว03 ปกติ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2564    29 ธ.ค. 64
 
19 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว4 ปกติ แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยฯ    5 ม.ค. 65
 
20 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว5 ปกติ การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.    5 ม.ค. 65
 
21 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว19 ด่วนที่สุด การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.    5 ม.ค. 65
 
22 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว20 ปกติ คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน    5 ม.ค. 65
 
23 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/30 ปกติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting    6 ม.ค. 65
 
24 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว25 ปกติ พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564    6 ม.ค. 65
 
25 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว26 ด่วนที่สุด การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)    6 ม.ค. 65
 
26 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว27 ปกติ ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่    6 ม.ค. 65
 
27 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/ว28 ปกติ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ    6 ม.ค. 65
 
28 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
29 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
30 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
31 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
32 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
33 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
34 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
35 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
36 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
37 
- เทศบาลตำบลแสงสว่าง  อด 63507/4 ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
38 
- อำเภอหนองหาน  อด 0023.26/- ปกติ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    6 ม.ค. 65
 
39 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/54 ปกติ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)    6 ม.ค. 65
 
40 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.1ุ6/53 ปกติ ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    6 ม.ค. 65
 
41 
- เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  อด 77204/10 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว    7 ม.ค. 65
 
42 
- เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  อด 77204/10 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว    (เทศบาล) 7 ม.ค. 65
 
43 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
44 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
45 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
46 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
47 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
48 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
49 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
 
50 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง  อด 72801/2 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564    (อบต.) 7 ม.ค. 65
  Page : [1] 2  3  4 . . .  225     
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดร
ติดต่อสอบถาม กรุณส่งเมลล์มาที่ E_MAIL : [email protected]
Last updated : 04-August-2012 2:32 PM