โปรแกรมรับ - ส่ง หนังสือราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศ :

ดาวน์โหลดไฟล์ ตรวจสอบ E-Mail ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดไฟล์ ระบบจองห้องประชุม

 
รายการรับเอกสารทั้งหมด
    ค้นหา : ช่วงเวลา วันที่ - เฉพาะที่ยังไม่ได้รับ
  ลำดับ เลขที่รับ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ สถานะ ชื่อหนังสือ ไฟล์  รับโดย ลงวันที่
 
- อำเภอหนองวัวซอ  -อด 0023.24/4570 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568    28 ธ.ค. 66
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 5013 ด่วนที่สุด แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น    28 ธ.ค. 66
 
10 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 5014 ปกติ ยุทธศาสตา์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570    28 ธ.ค. 66
 
11 
- อำเภอหนองหาน  อด 85301/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    2 ม.ค. 67
 
12 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 5010 ปกติ การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฯ    28 ธ.ค. 66
 
13 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  อด51005/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความประสงค์ขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน พร้อมปริมาณและข้อมูลขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ อบจ.อุดรธานี นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    2 ม.ค. 67
 
14 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  อด51005/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความประสงค์ขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน พร้อมปริมาณและข้อมูลขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ อบจ.อุดรธานี นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    2 ม.ค. 67
 
15 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  อด51005/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความประสงค์ขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน พร้อมปริมาณและข้อมูลขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ อบจ.อุดรธานี นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    2 ม.ค. 67
 
16 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  อด51005/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความประสงค์ขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน พร้อมปริมาณและข้อมูลขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ อบจ.อุดรธานี นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    2 ม.ค. 67
 
17 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  อด51005/ว1 ปกติ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความประสงค์ขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน พร้อมปริมาณและข้อมูลขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อให้ อบจ.อุดรธานี นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ    2 ม.ค. 67
 
18 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 4 ปกติ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    28 ธ.ค. 66
 
19 
- เทศบาลตำบลบ้านเชียง  -อด 62801/2 ปกติ พนักงานจ้างภารกิจขอลาออกระหว่างสัญญาจ้าง    2 ม.ค. 67
 
20 
- เทศบาลตำบลบ้านเชียง  -อด 62801/3 ปกติ พนักงานจ้างภารกิจขอลาออกระหว่างสัญญาจ้าง    2 ม.ค. 67
 
21 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  82102/1 ปกติ หนังสือรับรองของผู้บริหาร    รอไฟล์ 2 ม.ค. 67
 
22 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  82102/1 ปกติ หนังสือรับรองของผู้บริหาร    รอไฟล์ 2 ม.ค. 67
 
23 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 1 ปกติ แนวทางการกำกับดูแลการถอดแยกและเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อกำหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กำหนดเป็นความผิด    28 ธ.ค. 66
 
24 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 6 ปกติ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์    2 ม.ค. 67
 
25 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 7 ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567    28 ธ.ค. 66
 
26 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 8 ปกติ เน้นย้ำการดำเนินการมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน    2 ม.ค. 67
 
27 
- เทศบาลตำบลบ้านเชียง  -อด 62801/4 ปกติ ขอส่งตัวบุคลากร    2 ม.ค. 67
 
28 
- เทศบาลตำบลบ้านเชียง  -อด 62801/5 ปกติ ขอส่งตัวบุคลากร    2 ม.ค. 67
 
29 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  อด 83701/1 ปกติ ส่งตัวพนักงานส่วนตำบล (นางสาวสำราญ รอบรู้) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ    (อบต.) 2 ม.ค. 67
 
30 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  82101/2 ปกติ หนังสือรับรองเงินเดือน    รอไฟล์ 2 ม.ค. 67
 
31 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  82101/2 ปกติ หนังสือรับรองเงินเดือน    รอไฟล์ 2 ม.ค. 67
 
32 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 2 ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุรา    2 ม.ค. 67
 
33 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 3 ด่วนที่สุด (แก้ไขเลขส่ง) แจ้งการขอขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ในระบบ E-Register ครั้งที่ 3    2 ม.ค. 67
 
34 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
35 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
36 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
37 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
38 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
39 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
40 
- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง  -อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.)
 
41 
- อำเภอหนองหาน  อด 71601/950 ปกติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566    (อบต.) 3 ม.ค. 67
 
42 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  อด 0023.1/ว12 ปกติ การมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของ ผวจ. (แก้ไขเพิ่มเติม)    3 ม.ค. 67
 
43 
- อำเภอบ้านดุง  อด 0023.16/ว 4 ด่วนที่สุด สำรวจและจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา    2 ม.ค. 67
 
44 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
 
45 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
 
46 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
 
47 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
 
48 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
 
49 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
 
50 
- องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์  อด 83801/ว1 ปกติ ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566"    2 ม.ค. 67
  Page : [1] 2  3  4 . . .  148     
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดร
ติดต่อสอบถาม กรุณส่งเมลล์มาที่ E_MAIL : opsinchai@gmail.com
Last updated : 04-August-2012 2:32 PM